01Do wyjaśnienia tego, czym jest Reiki, możemy posłużyć się widocznym symbolem (kanji). Jest on powszechnie znany, a gdy podda się go wnikliwej analizie i przestudiuje dokładnie wszystkie składające się na niego części, można odkryć wielopoziomowe przesłanie o naturze, charakterze, sposobie pracy oraz filozofii energii Reiki, ujętych w całość.

Powszechnie znane są dwie wersje symbolu, jednak nowszy symbol, który jest zapisem uproszczonym, powstałym po reformie japońskiego języka, mimo iż stanowi dokładny zapis słowa Reiki,  nie wnosi tylu informacji co  znak oryginalny.

Starochiński tradycyjny symbol Reiki

Górna część znaku - Rei

Rei - "energia duchowa", "duchowość", "tajna treść", "ukryta moc".

4a1.png

1 - Niebo, ale i Niebiosa (będące źródłem wszechświata).
2 i 3 - Obłoki, deszczowe chmury.
4 - Krople deszczu spadające na ziemię. Deszcz Boskiej Energii.
5 - Usta. Dwa symbole oznaczają dialog. Trzy błaganie i modlitwę.
6 - Niebo, Niebiosa
7 - Pracujący na ziemi, pochyleni ludzie
8 - Ziemia
6, 7, 8 - "czarodziej/szaman"

Pionowe kreski, biegnące w dół od elementów 1 i 6 symbolizują połączenie Nieba z Ziemią oraz określają kierunek przepływu energii.

Dolna część znaku - Ki

Ki (chi) - zapas energii, pozwalający żyć w trakcie pobytu w ciele fizycznym. Na skutek nieodpowiedniego życia, oddychania, odżywiania, proces zużycia ki przyśpiesza się, gdy się wyczerpie, ciało fizyczne ginie.

9 - słońce/ogień, lub moc trzech żywiołów: wiatru, ognia (słońce), wody
10 - oddech, wymiana i krążenie różnych form energii
11 - naczynie, w którym gotuje się ryż

Interpretacja

1a1b

Duchowe Niebo jest źródłem ożywczej energii dla istot na Ziemi, w podobny sposób, jak źródłem ożywiającej ziemię wody są płynące po nieboskłonie chmury.


2a       2b

Na ożywczy Deszcz Boskiej Energii czekają spragnione usta. Nie są jednak bierne, gdyż wznoszą modlitwę i błaganie.

Clipboard05 a       1b

Symbol, przedstawiający ludzi pod nieboskłonem, ciężko pracujących na ziemi, używany jest również do określenia "czarodzieja" lub "szamana". Można więc sądzić, że oprócz modlitwy, podkreślony jest tu również aspekt intensywnej, duchowej pracy nad sobą.

W jednej ze starszych wersji "szaman" przedstawiany jest jako trzy poziome linie, co może oznaczać, iż dzięki ciężkiej pracy wyrównuje trzy części swojego bytu: ciało, umysł i duszę. Wspólnym pragnieniem tych trzech sfer bytu jest ożywczy Deszcz Boskiej Energii.

Pionowe linie biegnące w dół symbolizują połączenie Nieba i Ziemi oraz określają kierunek przepływu energii.

Rei jest zatem duchową, Boską Energią, która spływa z Nieba. Sposobami na przywołanie jej są modlitwa i ciężka praca nad własnym rozwojem duchowym, przy czym raczej nie wystarcza tu jakiś pojedynczy akt, ale wymagana jest stałość i determinacja.

4a 4b

Energia Ki zobrazowana jest poprzez naczynie z gotującym się na ogniu ryżem. Ryż był podstawowym pożywieniem w Chinach od starożytnych czasów i wyraża właściwość Chi, która karmi ciało, umysł i duszę.

5a5b

Gotuje się on dzięki energii ognia, reprezentowanej przez słońce. Trzy linie w znaku po lewej mogą też przedstawiać trzy żywioły: lewa żywiołu wiatru, górna żywiołu ognia (słońce), dolna żywiołu wody.

Jednak w jeszcze starszej wersji symbolu występują trzy równoległe linie wskazujące na skroploną wodę, występującą w postaci chmury.

6a6b

Symbol Ki reprezentuje więc energię, czy też wydzielone od materialnego poziomu pole energii, które unosi się w wyższe sfery, ku stwórczej sile, aby następnie powrócić i ożywić materię. Przedstawiona jest tu wymiana i krążenie energii w całej przyrodzie. Para wznosząca się z ziemi ku górze w formie chmur ostatecznie opada w formie deszczu. Woda w naczyniu z ryżem paruje i skraplając się na pokrywce opada, wracając do naczynia. Podobnie dzięki oddechowi haragei praktykowanym przez adeptów Chi Kung, Tai Chi oraz ReiKi, zachodzi wymiana i krążenie energii w organizmie człowieka.

Ki właściwie przekształcona w lekką energię duchową wznosi się do nieba, aby znów powrócić, w ożywczej dla materialnego ciała formie. Podobnie, dzięki duchowym praktykom, Dusza jak para, wznosi się do jasnej przestrzeni Niebios, by odnaleźć Mądrość. Odnawia się w Źródle Życia, wzmacnia się i upełnomocnia. Regeneruje siły i twórcze moce, aby zgodnie ze swoim pragnieniem i wytyczoną sobie ścieżką, kontynuować tu na Ziemi duchowy i materialny rozwój.

Ki/Chi przedstawiane jest jako energia, z zapasem której rodzą się żywe istoty, lub jako pole promieniowania duszy. Jeśli to pole jest osłabione albo poblokowane, spada żywotności ciała.  Doświadcza się wtedy chorób, braku siły i dezorientacji. Dusza w takim ciele zapomina co jest rzeczywistością, skąd przybywa i dokąd powróci. Lecz jeśli pamięta o swej prawdziwej naturze, i rozwija się duchowo, wtedy może znów odzyskać orientację, osobistą energię i radość oraz zaufanie w życiu. Wzmocnią się intuicja i siły uzdrawiające .

Uczeń Konfucjusza, Meng-Tse (372-289 p.n.e.) pisze, że energia Chi powstaje dzięki transformacji yin i yang. "I Ching" mówi, iż taka transformacja wymaga zwrócenia duchowej energii yang w kierunku praktyk codziennego życia, natomiast cielesne energie yin (emocje, pragnienia, zmysły) powinny być skierowane ku stwórczej mocy i na realizację świętości. Wtedy w pełni przejawi się boskość w ludzkim ciele. W przypadku gdy duchowe cele i aspiracje utrzymywane są w oddzieleniu od codziennego życia i cielesności, a energie materialne i pragnienia ciała istnieją bez związku z duchowymi celami, obie te sfery stają się suche i nie przynoszą oczekiwanej satysfakcji. Jest to opisywane jako ich stagnacja i kres. W symbolice yin-yang, pierwszy przypadek przedstawiany jest jako umiejscowienie żeńskich, materialnych energii ponad męskimi, duchowymi. Naturalny kierunek ich przepływu (cięższe yin opada w dół, natomiast lekkie yang wznosi się ku górze) umożliwia stałą aktywną relację, mieszanie się i wzajemne odżywienie. Kiedy męskie yang umieszczone zostanie ponad żeńskim yin, naturalny kierunek przepływu energii uniemożliwi wejście w rzeczywisty, ożywczy kontakt. Mimo pozornego zbliżenia, zwiększa się odseparowanie i następuje stagnacja. Energie nie są w stanie wzajemnie się wspierać i regenerować.

Modlitwa

old reiki modern reiki

Czy zauważyliście, że w nowszej postaci symbolu Reiki, pominięty jest tak istotny czynnik, jak modlitwa?  Być może wyniknęło to tylko z chęci uproszczenia pisowni, ale możliwe, że na tym właśnie polega ogólna tendencja do unowocześniania.

Wydaje się, że jednak warto pamiętać, o pojęciu Łaski. Jest to coś ponad wypracowany przez nas "karmiczny przydział".  Modlitwa umożliwia nam wybłaganie jakiejś szczególnej, bardzo upragnionej przez nas rzeczy, a kiedy jest czystym komunikatem wypływającym z serca, pomaga nam nawiązać bezpośrednią relację z Wyższą Istotą, do której się zwracamy. Umożliwia wejście w miłosny związek i otrzymanie najpiękniejszego daru Światła i Miłości.

Reiki

Energia Reiki łączy Niebo i Ziemię, Ducha i Materię. Daje nam możliwość dostępu, zarówno do przenikającej wszystko, podlegającej naturalnym procesom przemiany, życiodajnej energii Ki, jak i do cudownej, pochodzącej z Boskiego Źródła Energii Rei, pojawiającej się dzięki łasce i   błogosławieństwom, mającej moc uzdrawiania nie tylko ciała, ale i Duszy.

Reiki jest dostępne dla wszystkich, dla każdej osoby, która wykazuje się chęcią i wolą, aby używać tej energii do uzdrawiania innych oraz siebie i swojego rozwoju. Dostrojenia inicjacyjne umożliwiają dostęp do Reiki do końca życia.  Jednak tak jak w wielu dziedzinach, rezultaty jakie się uzyskuje w dużej mierze zależą od mocy zaangażowania i regularności praktyki.

Mówi się również, że Reiki dzięki Boskiemu składnikowi Rei posiada własną inteligencję i działa zawsze dla Najwyższego Dobra. Chroni osoby wchodzące z nią w kontakt, przed ewentualnymi skutkami braku doświadczenia, jak i przed wszelkimi próbami użycia jej z niezbyt czystą, czy zbyt osobistą motywacją. Jako, że każda osoba przekazująca tą energię w naturalny sposób sama podlega jej oddziaływaniu, Reiki będzie uzdrawiało również, a może nawet przede wszystkim właśnie ją i jej intencje. Reiki nie wchodzi w konflikt z wolną wolą osoby uzdrawianej. Oznacza to, iż nie można uzdrowić na siłę osoby, która z jakiś względów chce być chora (Np. ... chce w ten sposób ukarać swoich bliskich, ...albo chce pozostawać na rencie, bo nie widzi dla siebie innej szansy na utrzymanie...).