home      ReikiSeKHeMKarunaSzamballaCzytelniaKursyKontakt
    

reiki

sekhem

karuna

szamballa

... w legendach
... w teozofii


czytelnia

kursy

kontakt

biografia

ogloszenia

bonusyValid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!Ubuntu Linux

nosoftwarepatentsnumerologia
enneagramSzamballa - Legenda o duchowym mie�cie

"Szamballa to jeden z naj�wi�tszych sekret�w Azji, otoczony wielk� czci� i powag�. Dost�pu do tajemnic �wi�tego miasta strzeg� najbardziej kwalifikowani lamowie, gotowi w jego obronie po�wi�ci� swoje �ycie."

W�r�d tybeta�skich mnich�w znana jest legenda o tym, i� gdzie� wysoko, w niedost�pnych rejonach Himalaj�w, znajduje si� duchowe miasto Szamballa, ukryte pomi�dzy lodowymi szczytami, kt�re powstrzymuj� wszystkich nie posiadaj�cych odpowiednich kwalifikacji, by do niego wst�pi�. Miejsce to jest portalem ��cz�c� ziemski, materialny �wiat, z wy�szymi wymiarami. Jest cudown� krain� nie ska�on� problemami �wiata materialnego, woln� od cierpie� i konflikt�w. Nazw� Szamballa odczyta� mo�na jako sanskryckie s�owo oznaczaj�ce - "�r�d�o szcz�cia".

"Ozdobiony klejnotami kr�lewski pa�ac, znajduj�cy si� w centrum Szamballi, promienieje tak wielk� jasno�ci�, �e nawet noc roz�wietlona jest przy nim niczym dzie�, a ksi�yc na niebie, staje si� ledwie zauwa�aln� plamk�. Pokrycia pa�acu b�yszcz� dach�wkami wykonanymi z najczystszego z�ota, a z okap�w zwieszaj� si� ozdoby z pere� i diament�w. Zewn�trzne �ciany ozdobione s� koralowymi gzymsami, na kt�rych wyrze�bione s� ta�cz�ce boginie. We framugi drzwi wej�ciowych wprawione s� szmaragdy i szafiry, a zrobione z lazurytu i diament�w okna zas�aniane s� z�otymi roletami. Wn�trze pa�acu, bogato wy�o�one kobiercami i poduszkami z pi�knego brokatu, wspierane jest filarami i belkami z koralu, pere� i pr�gowanego kamienia. W pod�ogach i sufitach umieszczone s� kryszta�y, kontroluj�ce temperatur� pomieszcze�, dostarczaj�c ch�odu lub ciep�a, wed�ug potrzeby.

Kr�lestwo Szamballi zamieszkuj� wolni od karmy, duchowi nauczyciele �wiata, �yj�cy wed�ug najwy�szych nakaz�w moralnych, w pokoju i harmonii, bez chor�b i g�odu. Mimo i� posiadaj� wielkie bogactwa, nie maj� potrzeby by ich u�ywa�. Od setek, czy nawet tysi�cy lat, mieszka�cy Szamballi mieszka�cy u�ywaj� samolot�w i naziemnych pojazd�w, istnieje te�, podobny do metra, kursuj�cy poprzez sie� podziemnych tuneli, wahad�owiec. Posiadaj� wi�c, zaawansowan� technologi�, lecz u�ywaj� jej tylko w czystych, duchowych celach. 

Przemawiaj� w �wi�tym niebia�skim j�zyku, maj� pi�kny, zdrowy, m�odzie�czy wygl�d, szlachetne rysy, ubieraj� si� w d�ugie bia�e szaty, poruszaj�c si� w nich z wielk� gracj�. Dzi�ki medytacji i innym duchowym praktykom, wci�� rozwijaj� sw� �wiadomo��, co pozwala im kontrolowa� zar�wno umys�y jak i cia�a; zdolno�ci te umo�liwiaj� im m.in. samodzielne uzdrawianie si� z r�nych niedomaga�. Jako efekt uboczny owych duchowych praktyk, rozwin�y si� u nich nadzwyczajne moce, takie jak zdolno�� odczytywania my�li innych, przewidywania przysz�o�ci, przemieszczanie si� z bardzo du�� szybko�ci�, teleportacja, czy stawanie si� niewidzialnymi. 

Na czele Szamballi stoi dynastia o�wieconych kr�l�w, kt�rzy chroni� jej najwi�kszych tajemnic a� po czas, kiedy to wszelka prawda w zewn�trznym �wiecie utracona zostanie z powodu ci�g�ych wojen, ��dzy w�adzy i chciwo�ci. "

 

Kala�akra

Kalachakra

Z Szamballi pochodzi� ma Kala�akra, mandala, na podstawie kt�rej rozwin�a si� ezoteryczna ga��� tybeta�skiego mistycyzmu. Podobno Budda naucza� Prawdy odczytanej z Kala�akry w po�udniowych Indiach, lecz p�niej nauki te zagin�y. Jednak zdarzy�o si�, i� indyjski yogin, kt�ry wyruszy� samotnie w poszukiwaniu Szamballi, inicjowany zosta� przez napotkanego w drodze, pewnego �wi�tego m�drca. Ten przekaza� mu skarb, Kala�akr�, kt�ra pozostawa�a w Indiach, a� do 1026, gdy to przewieziona zosta�a do Tybetu. Od tego czasu poj�cie Szamballi zacz�o rozpowszechnia� si� w Tybecie, a Tybeta�czycy studiuj� Kalacakr� przez najmniej 900 lat. Odczytuj� zawarte w niej prawdy, medytuj� o niej i u�ywaj� jako pomoc w astrologii.

Owa buddyjskia mandala, traktowana jest r�wnie� jako graficznie przedstawiona przepowiednia, kt�ra g�osi, i� w 2327 roku zasi�dzie na tronie ostatni Kr�l Szamballi Kulika Rudraczakrin. Jego przeznaczeniem b�dzie przeciwstawienie si� z�u i materializmowi, kt�re osi�gnie wtedy na ziemi swoje apogeum. Kr�l Szamballi podczas swojego 98- letniego panowania zjednoczy wok� siebie wielkie si�y Dobra i �wiat�a. W roku 2425 stoczy ostateczn� bitw�, podczas kt�rej zniszczy wszelkie si�y z�a na poziomie fizycznym i duchowym, i tak zaprowadzi z�oty wiek. Pod jego o�wieconym panowaniem, ziemia stanie si� wreszcie miejscem pokoju, m�dro�ci i wsp�czucia, przepe�nionym obfito�ci�. Ostatecznym ukoronowaniem zwyci�stwa Dobra i �wiat�a b�dzie po��czenie krainy Szamballi z cywilizacj� ziemsk� i utworzenie nowej ludzkiej Rasy.

 

shambhala

 

Poszukiwanie Szamballi

Do Szamballi prowadzi wiele dr�g. Niekt�rzy pr�buj� dotrze� tam poprzez strze�one surowym klimatem dzikie pustkowia, pokona� niedost�pne obszary ja�owych pusty� i przedrze� si� przez gro�ne szczyty smaganych surowymi wiatrami g�r. Jednak do tej pory, �aden z podr�nik�w nie zdo�a� okre�li� dok�adnego miejsca na mapie, wb kt�rym mog�oby si� znajdowa� owo �wi�te miejsce. 

Chocia� r�ne s� opinie na to gdzie w�a�ciwie znajduje si� Szamballa, to strzeg�cy jej tajemnic zaawansowani tybeta�scy lamowie zgodni s� co do tego, �e podr� tam poprzedzona by� powinna odpowiednim duchowym przygotowaniem. Drogi do Szamballi nie odnajduje si� bowiem przy pomocy materialnych �rodk�w i na planie fizycznym, ale poprzez moce duchowe. Tylko wznios�a dusza mo�e osi�gn�� to kr�lestwo, ostatecznym celem tej podr�y powinno by� wyzwolenie ducha i osi�gni�cie o�wiecenia.... je�li zbudzimy wy�sz� �wiadomo��, wtedy dotrze� do Szamballi mo�na b�dzie kiedykolwiek i nawet w tym fizycznym ciele. Lecz wielu z tych, kt�rzy decyduj� si� na tak� podr�,  szczeg�lnie spo�r�d tybeta�skich mnich�w, nigdy nie wraca. Czy znale�li ukryt� krain� i pozostali tam, czy zgin�li nie podo�awszy pr�bie?

W obszarze, gdzie podobno znajduje si� Szamballa obserwowano dziwne b�yski i iluminacje na niebie, maj� one dostarcza� dowodu na jej istnienie. Tak�e, tybeta�skie teksty pe�ne s� historycznych fakt�w dotycz�cych tej krainy, takie jak imiona kr�l�w i daty, a  pomi�dzy nimi inne zapisy wydarze� zanotowanych w zewn�trznym �wiecie. Daje to Tybeta�czykom dodatkowy pow�d do wiary, i� kr�lestwo rzeczywi�cie istnieje. Tybeta�czycy wierz� te�, �e ziemia ta chroniona jest przez istoty o nadludzkiej mocy.  Na pocz�tku XX wieku, w indyjskiej gazecie ukaza� si� artyku�, w kt�rym opisywa� sw� przygod�, obozuj�cy gdzie� wysoko w Himalajach angielski major. Widzia� on podczas swego postoju bardzo wysokiego, lekko odzianego cz�owieka z d�ugimi w�osami. Osoba ta, zawa�ywszy i� jest obserwowana skoczy�a prosto w d� pionowego, stromego zbocza. Tybeta�czycy z kt�rymi obozowa�, nie okazali �adnego zdziwienia i spokojnie wyja�nili, �e zobaczy� jednego ze �nie�nych ludzi chroni�cych po�wi�conej ziemi. Wi�cej szczeg��w dotycz�cych owych "�nie�nych ludzi" - str��w, przedstawi�a Alexander
David-Neel
  -  badaczka, kt�ra sp�dzi�a w Tybecie 14 lat. Podr�uj�c przez Himalaje widzia�a cz�owieka poruszaj�cego si� z nadzwyczajn� szybko�ci�, a opisywa�a go jak nast�puje: -  " Wyra�nie widzia�am, �e jego doskonale spokojna, niewzruszona twarz i szeroko otwarte oczy skupi�y spojrzenie na jakim� niewidocznym, odleg�ym punkcie zawieszonym gdzie� wysoko w przestrzeni. Cz�owiek nie bieg�. Wydawa� si� czerpa� energi� wprost z ziemi, porusza� si� skokami. Wygl�da�o to jakby obdarzony by� elastyczno�ci� pi�ki i odbija� si� w g�r�,  natychmiast po tym jak jego stopy dotkn�y ziemi. Jego kroki mia�y regularno�� wahad�a."

S� jednak tacy, kt�rzy rozpatruj� ow� rajsk� krain� w bardziej symboliczny spos�b, jako osi�galn� dopiero i tylko, poprzez rozwini�cie g��bszych poziom�w �wiadomo�ci, tylko przez praktyk� narzuconej dyscyplin� medytacji, a podr� do niej rozpatruj� wy��cznie jako podr� wewn�trzn�, jako obudzenie swojej Wy�szej Ja�ni. By� mo�e "ukryta dolina" skryta jest w g��bszej �wiadomo�ci umys�u. Zgodnie z tym punktem widzenia, duchowa podr� jest o wiele bardziej znacz�ca ni� fizyczna.

 

r�wnowaga

 

Szamballa to r�wnie� pr�ba wprowadzenia r�wnowagi w nasz �wiat. Symbolizuje maj�c� nadej�� Epok�, b�d�c� przeciwwag� dla panuj�cego obecnie materializmu. Przez wiele minionych wiek�w, a szczeg�lnie ostatnio, istnia�a tendencja do izowania duchowych zdobyczy i ustanawiania “raju na ziemi” poprzez post�p techniczny, kt�ry rozwijaj�c si� w spos�b niekontrolowany zagrozi� doprowadzeniem nas do swojego w�asnego zniszczenia. Ze wzgl�du na w�asny, tymczasowy zysk prowadzona jest polityka na ca�ym �wiecie. Nawet w krajach, kt�re osi�gn�y ju� bardzo wysoki poziom rozwoju materialnego, mit prosperity istnieje nadal, nap�dza oczekiwania na sta�� zwy�k� w dochodzie i w jako�ci �ycia. Naukowcy marz� o nie�miertelno�ci uzyskiwanej w oparciu o nowoczesna medycyn�. Nie�miertelno�ci dla bogatych.

Takie tendencje wprowadzaj� nas coraz bardziej w zdegenerowany okresu materializmu, kt�ry jak podaje przepowiednia, poprzedzi z�oty wiek Szamballi. W d��eniu do utworzenia ziemskiego raju na takiej zasadzie, przeoczyli�my potrzeby i natur� tych, kt�ry musz� w nim �y�. Usi�owali�my przekszta�ci� �wiat bez przekszta�cenia siebie. Rozw�j zewn�trznego post�pu kosztem wewn�trznego, wadzi� dysharmoni�, poniewa� oba aspekty powinny rozwija� si� r�wnocze�nie. Potrzebne jest nam odzyskanie r�wnowagi i przywr�cenie takiego punktu widzenia, kt�ry umo�liwi nam pos�u�enie si� mitem dla naszego rozwoju. Z pomoc� takiego zrozumienia mitu, mo�emy by� w stanie odwr�ci� obecny kurs wydarze� i zacz�� przekszta�ca� zar�wno siebie jak i �wiat dooko�a nas.

W legendzie wyst�puje wi�c tak�e bardzo wa�ny aspekt, pozwalaj�cy nam atrywa� osobisty rozw�j duchowy jako �ci�le zwi�zany z rozwojem ca�ej ludzko�ci. Czyni�c post�p wp�ywamy na przekszta�cenia ca�ej planety. W miar� rozwoju budzi si� w nas �wiadomo�� tego, i� wszystko co istnieje jest ze sob� wzajemnie powi�zane. Jeste�my po��czeni "dobroczynn� Wol� Tego w kt�rym �yjemy, poruszamy si� i mamy sw�j byt".

Dopiero gdy ludzko�� rozwinie wzajemne wsp�czucie i wsp�odczuwanie, utworzy spo�ecze�stwo, w kt�rym ka�dy poczu� si� b�dzie m�g� naprawd� szcz�liwy, wolny i bezpieczny. Jest to przeciwwaga, do mitu materialnego post�pu. Przysz�y kr�l Szamballi wybawi wi�c �wiat nie tylko od zewn�trznej tyranii, ale uwolni jego mieszka�c�w r�wnie� od wewn�trznej niewoli ich w�asnych z�udze�.

 

 

   
       
    

   r

Energia �yciaJaka to energia?MeridianyCo to jest Reiki?Kanji ReikiUsui SenseiReiki RyohoUsui GainenHawayo TakataReiki po TakacieSeichim i SekhemHistoria SeKHeMLegenda Seichimlinie i sukcesjeCo to jest Karuna?Avalokite�varaKuan Yinsukcesja... w legendach... w teozofiirodzaje kurs�wdaty kurs�wUstawienia rodzinne Berta HellingeraLeszek Boratynartyku�ykontaktog�oszeniabonusy


        ostatnia aktualizacja 11.07.2009   Copyright © 2003-2009 Katarzyna Bujnowicz-Boratyn