home      ReikiSeKHeMKarunaSzamballaCzytelniaKursyKontakt
    

reiki

sekhem

Seichim i Sekhem
Historia SeKHeM
Legenda Seichim
linie i sukcesje


karuna

szamballa

czytelnia

kursy

kontakt

biografia

ogloszenia

bonusyValid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!Ubuntu Linux

nosoftwarepatentsnumerologia
enneagramSeichim i Sekhem w systemie SKHM

Sekhmet

Seichim i Sekhem i inne podobne odga��zienia, maj� to samo �r�d�o. To ta sama energia. Kiedy Patric Zeigler rozmawia� o swoim systemie ze swoimi pierwszymi uczniami, ci zapisywali fonetycznie us�yszan� nazw�, ka�dy na sw�j spos�b.

Wiadomo, i� ten spos�b uzdrawiania stosowany by� ju� w staro�ytno�ci, w r�nych cz�ciach �wiata. Np. s�owo Sekhem jest typowo egipskie. W dos�ownym t�umaczeniu oznacza ono: "Energi� �ywego �wiat�a" lub "Energi� P�ynnego �wiat�a".

Mistrz Reiki Lyn Brunnel, odkry� podczas swojego pobytu w Egipcie, wyrze�biony w kamieniu rysunek zwr�conych do nieba d�oni, z zaznaczonymi na nich czakrami. Pod spodem podpisano go hieroglifami: Sekham. W �wi�tych tekstach Egiptu, znajduj� si� opisy miejsc pe�nych �wi�tej mocy Sekhem.

S�owo Seichim ma indyjskie korzenie. "Sei-chim" (sei czi)- oznacza �wi�t� energi�.


Samoinicjacja w Wielkiej Piramidzie

Patrickowi Zeigler'owi przydarzy�a sie rzecz r�wnie wspania�a, jak Mikao Usui. Podobnie jak Usui Sensei, wiele medytowa� i by� osob� intensywnie rozwijaj�c� si� duchowo. Kiedy znalaz� sie w miejscu mocy, w egipskiej piramidzie i sp�dzi� tam noc w sarkofagu, dozna� samoinicjacji, kt�ra wywar�a na niego pot�ne oddzia�ywanie. Wydarzenie to da�o mu dost�p do nieznanej dot�d energii uzdrawiaj�cej, ale przede wszystkim przyspieszy�o znacznie jego rozw�j duchowy.

W swojej ksi��ce "Kwiat �ycia", Drunvalo Melchizedek daje przypuszczenie, i� piramidy znajduj�ce si� w Egipcie s� o wiele starsze ni� sie powszechnie s�dzi. Najprawdopodobniej nigdy nie mia�y s�u�y� jako grobowce, lecz zbudowano je wg zasad �wi�tej geometrii, by pomaga�y w inicjacjach. Tam gdzie znajdowa� si� jeszcze do niedawna sarkofag, przebiega bardzo silny strumie� bia�ej energii.

wielka piramida

Wg. Drunvalo, ostatnio sarkofag zosta� nieco przesuni�ty, gdy� zbyt wiele os�b pr�bowa�o sp�dzi� tam noc, a nie przygotowane do zetkni�cia z ow� pot�n�, bardzo intensywn� si��, nie zawsze byli w stanie j� zintegrowa�. Niekt�rzy czuli si� po takim prze�yciu bardzo �le, jak urz�dzenie przystosowane do pracy z mniejszym napi�ciem pr�du, pod��czone do sieci o du�ej mocy.

R�wnie� pod piramid� znajduje si� d�ugi korytarz, przez koniec kt�rego przebiega strumie� energii. Podobno niekt�re z os�b udaj�ce si� na zwiedzanie tego korytarza umiera�y w dziwnych okoliczno�ciach, dlatego koniec owego korytarza zasypano, i zamkni�to go dla zwiedzaj�cych.


Pocz�tkowo Patrick pracowa� z w�a�nie otrzymanym darem sam, jednak kiedy zetkn�� si� z systemem Reiki, pomy�la�, �e w podobny spos�b jak w systemie japo�skim, mo�na dostroi� r�wnie� innych do energii Sekhem/Seichim. Wsp�lnie z innymi mistrzami opracowa� system inicjacji. Pocz�tkowo nie pracowa� z symbolami. G��wna moc Sekhem nie tkwi wi�c w symbolach, ale w jej �r�dle, w intencji i pragnieniu podzielenia sie ow� energi�. Ale na pewno, w trakcie samoinicjacji w piramidzie pojawi� si� znak niesko�czono�ci. Jest to g��wna matryca na kt�rej oparte jest Sekhem.


znak nieskonczonosci


System SKHM

Sam Patrick Zeigler, mia� koncepcje, i� Sekhem b�dzie mog�o rozwija� si� spontanicznie. Ze struktur� raczej holistyczn�, gdzie wk�ad ka�dego jest tak samo wa�ny, a nie linearn� , gdzie wa�ne s� hierarchiczne zale�no�ci. Podczas pracy z tym systemem, i medytacji z nim, dodano symbole. Niekt�rzy z pierwszych uczni�w pocz�tkowo eksperymentowali z du�� ich ilo�ci�, cho� obecnie pozostaj� przy kilku podstawowych, maj�cych zdecydowanie najlepsze oddzia�ywanie.

Po wielu latach, Patrick po��czy� najistotniejsze wed�ug niego idee, techniki i symbole w SKHM. System ten powsta� po zapoznaniu si� z wieloma istniej�cymi od�amami Seichim i Sekhem i zawiera wszechstronn� wiedz� z tych linii.

System SKHM przekazany nam przez Raeline Brady, kt�ra uczestniczy�a w prowadzonych bezpo�rednio przez Patricka zaj�ciach, zawiera w sobie zebrane metody i materia�y:

- Seichim, z odniesieniami do bogi� Sekhmet i Quan Yin,
   jako pierwsz� cz�� kursu.

- SeKHeM, cz�� dla zaawansowanych, system zawierajacy w sobie
   Anielskie Seichim wraz z Inicjacjami Archanio��w.

 

   
       
    

   r

Energia �yciaJaka to energia?MeridianyCo to jest Reiki?Kanji ReikiUsui SenseiReiki RyohoUsui GainenHawayo TakataReiki po TakacieSeichim i SekhemHistoria SeKHeMLegenda Seichimlinie i sukcesjeCo to jest Karuna?Avalokite�varaKuan Yinsukcesja... w legendach... w teozofiirodzaje kurs�wdaty kurs�wUstawienia rodzinne Berta HellingeraLeszek Boratynartyku�ykontaktog�oszeniabonusy


        ostatnia aktualizacja 11.07.2009   Copyright © 2003-2009 Katarzyna Bujnowicz-Boratyn