home      ReikiSeKHeMKarunaSzamballaCzytelniaKursyKontakt
    

reiki

Co to jest Reiki?
Kanji Reiki
Usui Sensei
Reiki Ryoho
Usui Gainen
Hawayo Takata
Reiki po Takacie
Zach�d i Wsch�d
Inicjacje na dystans
Reiki a Religia


sekhem

karuna

szamballa

czytelnia

kursy

kontakt

biografia

ogloszenia

bonusyValid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!Ubuntu Linux

nosoftwarepatentsnumerologia
enneagramCo to jest Reiki?


Reiki jest staro�ytn� technik� uzdrawiania wywodz�c� si� od mistrz�w dalekiego wschodu. Metoda ta polega na przekazywaniu Kosmicznej, Boskiej, Energii �ycia (prana, Ki, Chi ) poprzez d�onie, w celu leczenia siebie lub innych . U�ywanie jej nie wymaga przynale�no�ci do �adnego systemu wierze�, a jako �e uzdrawianie jest wsp�lne im wszystkim , nie wchodzi w konflikt z �adnym z nich.

Nazwa -  Reiki pochodzi z j�zyka japo�skiego i oznacza uniwersaln� si�� �ycia, kt�ra przenika wszystko, co istnieje we wszech�wiecie.

Obecnie r�wnie� nauka przyjmuje , �e wszech�wiat wype�niony jest falami energetycznymi. Fale te s� bardzo istotne dla wszystkich �ywych istot, z tob� w��cznie . Reiki pozwala odblokowa� kana�y energetyczne, a dzi�ki temu wzmocni� i odbudowa� nasz� si�� �yciow�. Kiedy jeste�my zdrowi energetycznie, zdrowe jest r�wnie� nasze cia�o fizyczne.

Jeszcze do niedawna, aby pozna� tajniki stosowania tego systemu, tybeta�scy mnisi po�wi�ci� musieli wiele lat na medytacje. Dzisiaj odbywa si� to znacznie pro�ciej. Aby zestroi� si� z falami Energii �ycia (w podobny spos�b jak zestraja si� radio do wybranej cz�stotliwo�ci), wi�kszo�� z nas wymaga przej�cia przez dostrojenie energetyczne dokonywane przez mistrza (nauczyciela). Taka inicjacja gwarantuje, �e energia Reiki b�dzie dost�pna dla ciebie ju� przez reszt� twego �ycia.

Zanim przejdziemy przez dostrojenie Reiki, nie musimy posiada� �adnych nadzwyczajnych zdolno�ci. Je�li jednak zechcemy, mo�emy je posi��� i zdobywa� kolejne specjalizacje, przechodz�c (wg. w�asnego uznania i we w�asnym tempie) przez wielostopniowe kursy.

Seans leczniczy trwa oko�o 1-2 godzin. Terapeuta zatrzymuje r�ce nad kolejnymi punktami od 3 do 5 minut. Korzy�ci z zabiegu odnosz� zar�wno otrzymuj�cy, jak i ci, kt�rzy ich udzielaj�. Pacjenci mog� przyjmowa� ka�dy inny rodzaj medycznej terapii i jednocze�nie stosowa� Reiki, aby przyspieszy� post�py w leczeniu . Reiki zmniejsza skutki uboczne przyjmowania lek�w chemicznych, �agodzi b�le r�nego pochodzenia, przyspiesza zrastanie si� z�amanych ko�ci, skraca czas rekonwalescencji po operacjach. Naturalnym skutkiem stosowania Reiki jest r�wnie� g��bokie odpr�enie, zredukowanie napi�cia mi�niowego, wyr�wnanie ci�nienia krwi, poprawa dzia�ania obiegu krwi i limfy, wzmocnienie systemu immunologicznego cia�a, wzrost witalno�ci , uwolnienie si� od stres�w. Dzi�ki temu naturalnemu procesowi dochodzi do widocznej poprawy zdrowia, a cz�sto, w przypadkach, w kt�rych zawodz� tradycyjne metody leczenia, udaje si� osi�gn�� o wiele bardziej spektakularne efekty uzdrowienia.

Co to jest Reiki - interpretacja symbolu                     znak reiki


Jak dzia�a Reiki - dyskusja na forum


   
       
    

   r

Energia �yciaJaka to energia?MeridianyCo to jest Reiki?Kanji ReikiUsui SenseiReiki RyohoUsui GainenHawayo TakataReiki po TakacieSeichim i SekhemHistoria SeKHeMLegenda Seichimlinie i sukcesjeCo to jest Karuna?Avalokite�varaKuan Yinsukcesja... w legendach... w teozofiirodzaje kurs�wdaty kurs�wUstawienia rodzinne Berta HellingeraLeszek Boratynartyku�ykontaktog�oszeniabonusy


        ostatnia aktualizacja 14.03.2010   Copyright © 2003-2009 Katarzyna Bujnowicz-Boratyn