home      ReikiSeKHeMKarunaSzamballaCzytelniaKursyKontakt
    

reiki

sekhem

karuna

szamballa

czytelnia

kursy

Reiki I i II
Mistrz Reiki
SeKHeM I & II
SeKHeM Anielskie
Szamballa
Karuna

Daty Kurs�w


i inne...
Ustawienia rodzinne


kontakt

biografia

ogloszenia

bonusyValid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!Ubuntu Linux

nosoftwarepatentsnumerologia
enneagram
Kursy Uzdrawiania Energiami


Kurs Reiki I stopnia
Aby wzi�� udzia� w tym kursie nie musisz mie� �adnej wst�pnej wiedzy ani do�wiadczenia. W czasie kursu otrzymujesz cztery dostrojenia, kt�re uaktywniaj� przep�yw energii. Przeprowadzany jest te� praktyczny trening:

 

Kurs Reiki II stopnia
W czasie kursu na II stopie� Reiki przejdziesz przez cztery dostrojenia. Pot�guj� one si�� przekazywanej energii i przyspieszaj� rozw�j osobowy. Nauczysz si� trzech symboli.

 

Mistrz Uzdrowiciel Reiki
S� to warsztaty rozwoju wewn�trznego dla os�b ju� pos�uguj�cych si� metodami II stopnia Reiki.

 

Mistrz Nauczyciel Reiki
Jest to szkolenie indywidualne dla os�b pos�uguj�cych si� metodami III stopnia i pragn�cych uczy� Reiki.

 

Kurs SeKHeM I & II (Seichim)
Dostrojenia SeKHem – usuwaj� blokady, podwy�szaj� cz�stotliwo�� wibracji, poprawiaj� intuicj� i zwi�kszaj� percepcj� ponadzmys�ow� oraz moc uzdrawiania. Uzdrawiaj� problemy psychologiczne i daj� mo�liwo�� pog��bienia medytacji.

 

Kurs SeKHeM Anielskiego
SeKHeM Anielskie jest wy�sz� form� Seichim. To energia r�wnowagi, harmonii i mi�o�ci, kt�ra daje nam si�� by odnale�� swoj� �cie�k� w �yciu i zako�czy� niedoko�czone sprawy. Mo�e by� u�ywana do osi�gni�cia wielu r�nych cel�w wspaniale wsp�pracuj�c z Reiki i Karun�.

 

Kurs Szamballa
System ten pochodzi od St.Germain'a.
Daje kontakt z Mistrzami Wniebowst�pionymi i energi� Mahatma. Pozwala �wiadomie ��czy� si� ze swoj� Wy�sz� Ja�ni� i �wiadomo�ci� JAM JEST (JESTEM).

 

Kurs Karuna
Karuna jest sanskryckim s�owem oznaczaj�cym mi�osierne dzia�anie. Nauczysz si� o�miu symboli stosowanych przy zabiegach i trzech dodatkowych symboli mistrzowskich. Dostarcz� ci one klucze do uzdrawiania karmicznego i na poziomie kom�rkowym.

 

 

Inne ...


Ustawienia Rodzinne Berta Hellingera   
       
    

   r

Energia �yciaJaka to energia?MeridianyCo to jest Reiki?Kanji ReikiUsui SenseiReiki RyohoUsui GainenHawayo TakataReiki po TakacieSeichim i SekhemHistoria SeKHeMLegenda Seichimlinie i sukcesjeCo to jest Karuna?Avalokite�varaKuan Yinsukcesja... w legendach... w teozofiirodzaje kurs�wdaty kurs�wUstawienia rodzinne Berta HellingeraLeszek Boratynartyku�ykontaktog�oszeniabonusy


        ostatnia aktualizacja 11.07.2009   Copyright © 2003-2009 Katarzyna Bujnowicz-Boratyn