home      ReikiSeKHeMKarunaSzamballaCzytelniaKursyKontakt
    

reiki

sekhem

karuna

Co to jest Karuna?
Avalokite�vara
Kuan Yin
sukcesja


szamballa

czytelnia

kursy

kontakt

biografia

ogloszenia

bonusyValid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!Ubuntu Linux

nosoftwarepatentsnumerologia
enneagramCo to jest Karuna ?

Karuna - to sanskryckie s�owo oznaczaj�ce mi�osierne dzia�anie.

"Karuna opisywana jest cz�sto jako mi�o�� dla wszystkich istot, r�wna w intensywno�ci do uczucia matki dla jej dziecka. Jednak�e, jest to uczucie inne ni� zwyk�a ziemska egoistyczna, zaborcza, wymagaj�ca wy��czno�ci mi�o�� ..."

Karuna wyp�ywa z nieskalanego odczucia jedno�ci z innymi. To najdalej posuni�ta empatia. "Wsp�czucie" nie jako lito�� lecz "wsp�odczuwanie" z cierpi�cymi istotami. To mi�osierna reakcja na przepe�nione udr�k� �kanie wyrywaj�ce si� z g��bin serca pogr��onego w rozpaczy i smutku

Pracuj�c z t� energi� prosimy o przewodnictwo bogini� Kuan Yin, b�d�c� �e�sk� inkarnacj� Avalokite�vary.


Kuan Yin


Karuna motywuje do dzia�ania wszystkie o�wiecone istoty pracuj�ce dla ul�enia cierpieniom. Wysy�aj� Oni nieustannie nieograniczone ilo�ci mi�osnej, uzdrawiaj�cej energii. Jednak nie wszyscy jeste�my otwarci na jej przyj�cie.

Prosz�c, aby ta energia przepe�ni�a nas i przekazuj�c j� dalej, przyspieszamy nie tylko nasz w�asny, osobisty rozw�j, oczyszczenie i uzdrowienie. Ma to tak�e dalszy, globalny wp�yw, zar�wno na Ziemi�, jak i wszystkich, kt�rzy j� zamieszkuj�.

Karuna otwiera nas na innych ludzi, oraz daje lepszy kontakt z naszymi duchowymi przewodnikami. Pomaga rozwin�� Uniwersaln� �wiadomo��, oraz u�wiadomi� sobie �cis�e po��czenie wszystkich indywidualnych istot w Jedno�ci z Bogiem i Ca�ym Jego Stworzeniem. Oczywiste staje si�, �e to co robimy, to jak traktujemy �wiat, innych i samych siebie, ma szersze ni� dotychczas mog�o si� wydawa� znaczenie. Coraz bardziej zauwa�amy, i� anga�uj�c si� w uzdrawianie, cho�by tylko siebie - uzdrawiamy cz�stk� wszechrzeczy i wp�ywamy pozytywnie na ca�okszta�t istnienia, i odwrotnie - dzia�aj�c dla dobra innych, sami r�wnie� odnosimy korzy��.

Jednak zrozumienie to zazwyczaj dopiero pocz�tek drogi. W codziennym �yciu, wi�kszo�ci z nas trudno jest pokocha� ca�y �wiat. Paradoksalnie, jeszcze trudniejsze, okazuje si� mi�osierne i wsp�czuj�ce podej�cie do wszystkich znajomych, czy bliskich. Cnoty te pomaga nam rozwin�� Karuna.


om


Karuna, to bardzo pot�na energia, dla kt�rej dodatkowym no�nikiem jest intonowany podczas przekazywania energii d�wi�k mantr poszczeg�lnych symboli. Szczeg�lnie podczas zabieg�w zbiorowych, akordy wsp�lnego �piewu tworz� niesamowit� atmosfer�, umo�liwiaj�c� znacznie wi�ksze odpr�enie i pog��bienie procesu uzdrawiania, oraz dostrojenia uzdrawianej osoby do nowych, wy�szych wibracji. Czakry i aura, zar�wno uzdrawiaj�cego jak i klienta bardziej si� otwieraj�, pozwalaj�c wnikn�� cudownej wibruj�cej energii, rozprzestrzeniaj�cej si� wok�. D�wi�k znakomicie wsp�gra z p�yn�c� z r�k i serc energi�. P�kaj� nawet trudne do usuni�cia blokady, a uzdrawiaj�ca si�a mo�e przesi�ka� g��biej do kom�rek i tkanek cia�a. Ci, kt�rzy do�wiadczyli tego procesu opowiadali o uczuciu rozbudzenia, zwi�kszonego pobudzenia, o�ywienia i bardziej kompletnego uzdrowienia.

Pracuj�cy z Karun� mistrzowie, a wi�c osoby maj�ce zazwyczaj do�� spor� praktyk� i do�wiadczenie w uzdrawianiu, twierdz� �e Karuna ma bardzo szerokie spektrum dzia�ania. Pozwala na g��bokie, karmiczne uzdrowienie, dotarcie do przyczyn problemu, zrozumienie zawoalowanych motywacji i wybaczenie sobie oraz innym. Wyra�niejsze widzenie siebie, tak�e tego co staramy si� skry� w cieniu, pozwala rozwija� coraz wi�ksz� tolerancj� wobec innych. Jeste�my stopniowo, ale zdecydowanie przygotowywani na zrzucenie starych, skostnia�ych struktur, uwolnienie si� od "skrypt�w" i nieu�wiadomionych zachowa� obronnych. W trakcie trwania tego procesu, obdarowywani jeste�my w zamian coraz wi�ksz� �wiadomo�ci�, Mi�o�ci� i �wiat�em, a rozumiej�c coraz bardziej, �e wszyscy stanowimy cz�� duchowej wsp�lnoty, stajemy si� bardziej sp�czuj�cy i mi�osierni.

Cho� wed�ug panuj�cej opinii Karuna dzia�a silniej ni� tradycyjne Reiki, nie nale�y traktowa� tej energii jako substytutu, ale raczej jako uzupe�nienie Reiki. Uzyskujemy dzi�ki temu dodatkowe techniki, co pozwala nam znacznie zwi�kszy� moc uzdrawiania.

 

 

Wsp�praca zamiast rywalizacji


Karuna Ki jest energi�, w kt�rej inicjuje si� osoby posiadaj�ce przynajmniej
III stopie� Reiki, przy czym szanowani i respektowani s� wszyscy mistrzowie, bez wzgl�du na linie, organizacyjne przynale�no�ci, czy rodzaj Reiki, w kt�rym praktykuj�.

Karuna uczy nas wzajemnego szacunku i mi�o�ci. Zamiast tworzy� podzia�y, nak�ania do wsp�pracy. Gdy jeste�my w stanie pracowa� w harmonii i uczy� si� od siebie wzajemnie, widzimy, �e B�g dzia�a przez ka�dego z nas. Zaczynamy rozumie�, �e uzdrowienie nas samych, innych istot i ca�ej naszej planety nast�pi znacznie szybciej, je�li wszyscy praktykuj�cy Reiki, b�d� pracowa� wsp�lnie.

System ten rozwin�� si� w�a�nie na bazie wsp�lnych praktyk, uzdrawiania i medytacji grupy zaawansowanych mistrz�w Reiki. Zainicjowa� je William Lee Rand, kt�ry dzi�ki wielu podr�om i kontaktom z r�nymi mistrzami Reiki mia� mo�liwo�� zapoznania si� z wieloma sposobami uzdrawiania i dostroje�, oraz symbolami, kt�re nie wywodzi�y si� bezpo�rednio z Usui Reiki. B�d�c osob�, traktuj�ca sw�j rozw�j jako nieko�cz�cy si� proces bada�, i maj�c zdanie, i� znacznie wi�ksze dobrodziejstwa sp�ywaj� od nas od Boga je�li o nie prosimy i o nie aktywnie zabiegamy, wraz z innymi duchowo i energetycznie wra�liwymi osobami, zaanga�owa� si� w intensywne badania nad zgromadzonymi podczas praktyk Reiki technikami.

Owa praca zaowocowa�a wyodr�bnieniem przez grup�, z nap�ywaj�cych od r�nych Mistrz�w Reiki, najskuteczniejszych metod uzdrawiania i "wy�uskaniem " kompletu symboli daj�cych najlepsz� energi�. Pracowano te� nad procesami dostroje�, prosz�c Wy�sz� Moc o pomoc w uzyskaniu po��czenia z tak� uzdrawiaj�c� energi�, kt�ra dawa�aby najwi�ksze korzy�ci. Ostatecznie, mimo i� pocz�tkowo celem by�o zintensyfikowanie rozwoju i zwi�kszenie mo�liwo�ci uzdrawiania poprzez Reiki, techniki i dostrojenia tak znacznie zacz�y odbiega� od Usui Reiki, �e zdecydowano si� na utworzenie odr�bnego systemu. W 1995 roku William Lee Rand zdefiniowa� i zarejestrowa� system jako Karuna Reiki ®* - co mo�na przet�umaczy� jako Wsp�czuj�ce Reiki.

Mimo tego, �e kilka symboli jest takich samych, jak tych u�ywanych przez inne szko�y i systemy, to poniewa� dostrojenia i intencja s� inne, ich moc w po��czeniu z Karuna Ki jest unikalna. Sam William m�wi: "Nie mia�em przekaz�w chanellingowych tych symboli. One pochodzi�y od innych mistrz�w Reiki."

 

 

 

*) Nazwa Karuna Reiki ®
jest prawnie zastrze�ona przez Williama Lee Randa i
The International Center for Reiki Training
w Michigan.

 

 

   
       
    

   r

Energia �yciaJaka to energia?MeridianyCo to jest Reiki?Kanji ReikiUsui SenseiReiki RyohoUsui GainenHawayo TakataReiki po TakacieSeichim i SekhemHistoria SeKHeMLegenda Seichimlinie i sukcesjeCo to jest Karuna?Avalokite�varaKuan Yinsukcesja... w legendach... w teozofiirodzaje kurs�wdaty kurs�wUstawienia rodzinne Berta HellingeraLeszek Boratynartyku�ykontaktog�oszeniabonusy


        ostatnia aktualizacja 11.07.2009   Copyright © 2003-2009 Katarzyna Bujnowicz-Boratyn